Helping non-profits take their auction to the next level!
Kent, Washington 206.595.1397 fax: 206.260.7575 Kristine@TheAuctionAdvantage.org